Venekerhon säännöt


Merisataman venekerho ry:n säännöt


Yhdistyksen nimi on Merisataman Venekerho ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen nimestä käytetään epävirallista lyhennettä MSVK.


Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä yhteistoiminnan merkeissä kehittää ja edistää jäsenistönsä veneurheilun harrastusta ja vesillä liikkumisen taitoja järjestämällä kilpailuja ja toimeenpanemalla kursseja sekä herättää jäsentensä keskuudessa hyvää yhteishenkeä ja reilua veneilijän mieltä.

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan hankkimalla hallintaansa jäsentensä käytettäväksi satama- ja telakointialueita ja -laitteita, huonetiloja ja rantautumisalueita. Yhdistys harjoittaa vain sellaista taloudellista toimintaa, joka välittömästi liittyy yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen taikka jota on pidettävä vähäarvoisena.


Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.


Yhdistyksen tunnuksena on Suomen lipusta annetun lain 4§:n 2 momentissa tarkoitettu kerhon tunnuksella varustettu erikoislippu.


Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi ja kannattajajäseneksi voidaan yhdistyksen hallitukselle osoitetun kirjallisen hakemuksen perusteella ottaa yksityishenkilö.

Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous hallituksen ehdotuksesta kutsua jäsenen, joka on erityisen ansiokkaasti toiminut yhdistyksen tai sen tarkoitusperien hyväksi.


Yhdistyksen varsinaiset jäsenet suorittavat jäseneksi tullessaan liittymismaksu sekä vuotuisen jäsenmaksu, joiden määrä vahvistetaan vuosikokouksessa. Kannattajajäsen on vapautettu liittymismaksusta ja hänen jäsenmaksunsa voidaan vahvistaa erisuuruiseksi kuin muiden jäsenten. Kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksun maksamisesta. Jäsenmaksu on maksettava hallituksen määräämällä tavalla vuosittain. Yhdistyksen hallitus voi evätä venepaikan jäsenmaksuvelvollisuuden laiminlyöneeltä.


Oikeus vakinaiseen venepaikkaan yhdistyksen hallitsemasta venelaiturista on yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä sekä kuniajäsenillä.

Venepaikkojen jakamisesta, jäsenmaksun ja venepaikkamaksun suorittamisen laiminlyönnistä aiheutuvista seuraumuksista, jäsenten omistuksessa tai hallinnassa olevista veneistä pidettävästä luettelosta, katsastuksesta, laituri- ja satama-alueen hoidosta sekä alueen vartioinnista on tarkemmat määräykset yhdistyksen kokouksen hyväksymässä satamasäännössä.


Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu
– puheenjohtaja, josta käytetään nimitystä kommodori
– kuusi varsinaista jäsentä
– kaksi varajäsentä

Hallitus valitsee varapuheenjohtajan, josta käytetään nimitystä varakommodori, keskuudestaan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt sekä nimeää tarpeelliset toimikunnat.

Hallitus kokoontuu kommodorin tai kahden hallituksen jäsenen kutsusta. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun kommodori tai varakommodori ja vähintään kolme muista hallituksen jäsenistä on läsnä. Hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa.

Kommodori valitaan vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan. Hallituksen varsinaiset jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi siten, että vuosittain heistä on kolme erovuorossa. Näiden sääntöjen mukaista hallitusta ensimmäisen kerran valittaessa määritellään erovuoroiset kolme jäsentä arpomalla, joka toimitetaan heti vaalien jälkeen. Hallituksen varajäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan.


Hallitus voi nimetä yhdistyksen jäsenistä koostuvia epäitsenäisiä jaostoja, jotka huolehtivat eri harrastuspiirien toiminnasta.

10§
Yhdistyksen nimen kirjoittavat kommodori tai hallituksen jäsenenä toimiva rahastonhoitaja yhdessä muun hallituksen määräämän hallituksen jäsenen kanssa.

11§
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja hallituksen on jätettävä ne ennen seuraavan tammikuun 20. päivää tilintarkastajille, joiden tulee viimeistään tammikuun loppuun mennessä palauttaa ne lausuntoineen hallitukselle.

12§
Yhdistyksen kokouksissa käyttävät päätäntäoikeutta läsnäolevat varsinaiset jäsenet sekä kunniajäsenet. Äänestyksissä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö, paitsi jäljempänä 18§:ssä mainitussa tapauksessa. Äänten mennessä tasan, voittaa se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja kannattaa, paitsi vaalissa, jossa arpa ratkaisee. Äänestys on suoritettava umpilipuin, mikäli yksikin jäsen sitä pyytää. Valtakirjalla ei saa äänestää toisen jäsenen puolesta.

13§
Kokouskutsut toimitetaan jokaiselle varsinaiselle jäsenelle sähköpostitse tai kirjallisesti viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. Yhdistys kokoontuu vuosikokoukseensa helmikuun aikana. Ylimääräinen kokous voidaan kutsua koolle hallituksen määräyksestä tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä hallitukselta kirjallisesti vaatii sen kokoontumista käsittelemään ilmoitettua asiaa.

14§
Vuosikokouksessa, joka valitsee itselleen puheenjohtajan, sihteerin sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, käsitellään seuraavat asiat:

1. esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto,

2. vahvistetaan tilinpäätös sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle,

3. valitaan hallituksen kommodori sekä hallituksen muut varsinaiset jäsenet ja varajäsenet,

4. valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja näille varamiehet tarkastamaan kuluvan vuoden tilejä ja hallintoa,

5. hyväksytään hallituksen kuluvaa vuotta varten laatima toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio,

6. päätetään liittymis-, jäsen ja kannattajajäsenmaksuista,

7. käsitellään hallituksen tai yhdistyksen jäsenten esille ottamia asioita.

15§
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä tehtyään sitä kirjallisen ilmoituksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla suullisesti eroamisestaan yhdistyksen kokouksessa. Tällöin on jäsenen kuitenkin suoritettava jäsenmaksunsa eroamisvuodelta.

16§
Hallitus voi erottaa jäsenen, joka rikkoo yhdistyksen sääntöjä ja hyviä tapoja vastaan tai toimii yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti. Erotetulla jäsenellä on kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamispäätöksen tiedoksi saattamisesta saattaa erottaminen yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi.

17§
Yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan toimintansa tukemiseksi lahjoituksia tai testamentteja.

18§
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa tai yhdistys purkaa, jos siitä tehtyä ehdotusta on yhdistyksen kokouksessa kannattanut vähintään 3/4 annetuista äänistä.

19§
Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, sen omistus joutuu Helsingin Meripelastusyhdistys ry:n – Helsingfors Sjöräddningsförening rf:n hyväksi, käytettäväksi sen toiminnan tukemiseen.Merisataman venekerhon säännöt ovat soveltuvin osin alisteisia Helsingin Liikuntaviraston satamasäännöille